Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Przenoszenie wyrazów…

Filed Under (redakcja tekstu) by admin on 27-06-2010

Tagged Under : , ,

W ty­po­grafii mamy ścisłe wska­zówki, co do sto­so­wania znaków myśl­ni­ko­wych. Tutaj znaj­dziesz upo­rząd­ko­wany materiał:

(-) Dywiz – to naj­krótszy ze znaków dru­kar­skich o dłu­gości od ¼ do 13 fi­retu. Wy­róż­nimy tu dwa ro­dzaje tego znaku. Dywiz służy do prze­no­szenia wy­razów do na­stęp­nego wersu, na­to­miast łącznik do od­dzie­lania członów wy­razu, za­pi­sy­wania spe­cy­ficz­nych nu­merów ta­kich jak np. nu­mery te­le­fonów, kody pocz­towe Jest więc zna­kiem mię­dzy­wy­ra­zowym i we­wnątrz­wy­ra­zowym, lecz nie wy­ra­że­niowym, co sprawia, że nie jest za­li­czany do znaków in­ter­punk­cyj­nych. Ważne jest rów­nież to, że przy­lega do wy­razów, nie ma między nimi spacji.

(—) myślnik – pełni funkcje pro­zo­dyczną, wiąże się z opusz­cze­niem pew­nych frag­mentów wy­po­wiedzi, oznacza stany emo­cjo­nalne. Bardzo dużo przy­kładów użycia po­daje słownik or­to­gra­ficzny, za­chęcam do zaj­rzenia:). Sto­suje się do za­pisu dia­logów, wy­od­ręb­niania zdania wtrą­co­nego, wy­dzie­lenia frag­mentu zdania, od­dzie­lenia wy­razów o prze­ciw­nych zna­cze­niach, mogą być także sto­so­wane do wyliczeń.

Myślnik jest zna­kiem dość długim, co nie za­wsze jest ko­rzystne, dla­tego prak­tyka edy­torska wy­two­rzyła dwa ro­dzaje myślników.

Pauza jest myśl­ni­kiem (—) i sto­suje się przede wszystkim do dia­logów
– (po­łpauza, myślnik) – jest krót­szym wa­riantem myśl­nika a sto­suje się w ce­lach es­te­tycz­nych. Myślnik roz­bija spój­ności ko­lumny (dużo otwartej prze­strzeni w tekście)

Make a comment