Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

BARWY

W ko­lo­rach tęczy. Prze­gląd na­rzędzi do wi­zu­al­nego ko­ja­rzenia barw

Au­torem ar­ty­kułu jest Pawel Goc

Ko­lory od­gry­wają w na­szym życiu ważną rolę i często mają za­sad­niczy wpływ na opinię i po­dej­mo­wane de­cyzje. Wła­ściwy wybór ulu­bio­nych barw może za­owo­cować lep­szym sa­mo­po­czu­ciem a pra­wi­dłowe ze­sta­wienie ko­lorów, z ja­kimi bę­dzie ko­ja­rzony dany pro­dukt, więk­szym za­in­te­re­so­wa­niem kon­su­menta ofe­ro­waną usługą.
Wła­ściwe do­pa­so­wanie do siebie barw i od­cieni bądź tylko pre­cy­zyjne zde­fi­nio­wanie nazwy wy­bra­nego ko­loru, może być jednak czasem trudne bez od­po­wied­nich palet i wzor­ników. Na in­ter­ne­to­wych stro­nach znaj­dziemy jednak sto­sowną pomoc w po­staci na­rzędzi do ka­li­bro­wania ko­lo­ry­stycz­nych sche­matów i iden­ty­fi­ko­wania ko­lorów w róż­nych jed­nost­kach miar.

kuler adobe
In­ter­ne­towa wi­tryna opra­co­wana przez świa­to­wego po­ten­tata w gra­ficznej branży, firmę Adobe Sys­tems. Do­stępne na stronie na­rzę­dzia po­mogą wy­brać a na­stępnie pre­cy­zyjnie zi­den­ty­fi­kować każdy kolor w prze­strzeni barw RGB; CMYK; LAB; HSV oraz w za­pisie szes­nast­kowym HEX. Ko­lo­ry­styczny ze­staw barw można tu stroić na pod­stawie wy­bra­nego ko­loru ba­zo­wego bądź wczy­tanej gra­fiki. W pierw­szym wy­padku (Create From a Color), mamy do dys­po­zycji koło ko­lorów, liczne su­waki do re­gu­lo­wania po­je­dyń­czych to­nacji oraz sześć zde­fi­nio­wa­nych palet o róż­nych sche­ma­tach do­pa­so­wy­wania od­cieni. W przy­padku stro­jenia na bazie gra­ficz­nego pliku (Create From an Image), mamy do wy­boru dwa wa­rianty łado­wania gra­fiki: z dysku lub z ser­wisu Flickr. Z dysku mo­żemy za­ła­dować do­wolny plik o roz­sze­rzeniu jpg, gif, png lub bmp. Flickr ofe­ruje na­to­miast moż­li­wość przej­rzenia ga­lerii cie­ka­wych zdjęć bądź prze­szu­kania ser­wisu pod kątem okre­ślo­nego hasła. Po wczy­taniu zdjęcia mo­żemy sami okre­ślić barwną pa­letę prze­su­wając myszką spe­cjalne punkty od­nie­sień, bądź też sko­rzy­stać ze zde­fi­nio­wa­nych wzorców, które au­to­ma­tycznie wy­szu­kają na fo­to­grafii jasne bądź ciemne ob­szary i za­pro­po­nują od­po­wiednią do wy­bra­nego sche­matu pa­letę ko­lorów. Inny wa­riant wy­boru pa­lety to wy­ko­rzy­stanie go­to­wych sza­blonów barw, jakie udo­stęp­niają pu­blicznie użyt­kow­nicy ser­wisu (Themes). Do­stępna wy­szu­ki­warka i system ran­kingu naj­po­pu­lar­niej­szych bądź naj­wyżej oce­nia­nych palet po­maga w wy­borze in­te­re­su­jącej kom­po­zycji. Aby w pełni sko­rzy­stać z moż­li­wości Ku­lera nie­zbędna jest re­je­stracja dar­mo­wego konta. Do­piero po za­lo­go­waniu uzy­sku­jemy moż­li­wość za­pi­sy­wania w swoim pro­filu na koncie wła­snych lub cu­dzych sche­matów ko­lo­ry­stycz­nych i ścią­gania ich na kom­puter w celu póź­niej­szego za­im­por­to­wania do wy­bra­nego pro­gramu gra­ficz­nego (Pho­to­shop, Il­lu­strator lub InDesign).

http://www.aplikacje.pwii.pl/Kolory/Kuler.jpg”>Zrzut ekranu”>

co­lo­ur­lo­vers
Serwis po­zwala iden­ty­fi­kować ko­lory w barw­nych prze­strze­niach RGB, HSV, CMYK oraz w szes­nast­kowej jed­no­stce HEX. Pod­sta­wowy kolor określa się tu przy po­mocy kwa­dra­towej lub ko­li­stej pa­lety od­cieni, w której trzema su­wa­kami re­gu­luje się wła­ściwy kolor. Inny wa­riant to za­im­por­to­wanie gra­ficz­nego pliku a na­stępnie pod­danie go pik­se­li­zacji w celu łatwiej­szego wy­od­ręb­nienia po­szcze­gól­nych ko­lorów. Ko­rzy­stając ze zde­fi­nio­wa­nych usta­wień i na pod­stawie wy­bra­nego wzorca ko­loru pod­sta­wo­wego, można two­rzyć pa­lety dwu, trzech, czte­rech lub pię­cio­ko­lo­ro­wych od­cieni. O ile zde­cy­du­jemy się za­łożyć w ser­wisie własne dar­mowe konto, to sche­maty wła­snych palet można za­pi­sywać na stronie i to wraz z ob­szernym opisem za­wie­ra­jącym nawet plik gra­ficzny wy­ko­rzy­stany do okre­ślenia ko­loru podstawowego.

co­lor­schamer
Prosty schemat iden­ty­fi­ko­wania lub do­bie­rania ko­lorów na pod­stawie pa­lety próbek lub wy­tycz­nych HEX/​RGB. Można wi­zu­alnie wy­brać z pa­lety kolor i spraw­dzić, jakie są jego war­tości szes­nast­kowe, albo od­wrotnie, wpisać war­tość RGB lub HEX i wi­zu­alnie po­dej­rzeć jaki re­pre­zen­tują kolor. Po­le­cenia jaśniej/​ciemniej umoż­li­wiają też szybkie prze­su­nięcia na pa­lecie próbek od­cieni w jedną lub druga stronę.

co­lor­blend
Tu na pod­stawie dwóch wy­bra­nych z pa­lety ko­lorów spo­rządza się pa­letę ko­lorów po­śred­nich. Roz­wi­jana lista opcji po­zwala okre­ślić ich ilość — od 1 do 10. Ko­lory po­średnie można też zde­fi­niować we­dług war­tości HEX, RGB i w ta­kich sa­mych war­to­ściach przed­sta­wiane są też wyniki.

co­lor­son­theweb
Pa­leta na­rzę­dziowa z su­wa­kami re­gu­lo­wania war­tości skła­do­wych red, green, blue. Kolor pod­sta­wowy można też okre­ślić wpro­wa­dzając pre­cy­zyjną war­tość szes­nast­kową HEX. Po wy­re­gu­lo­waniu pod­sta­wowej barwy, na pa­le­tach po­moc­ni­czych można po­dej­rzeć zbli­żone war­to­ściowo ko­lory bądź sko­rzy­stać z sze­ściu zde­fi­nio­wa­nych usta­wień, które za­su­ge­rują naj­bar­dziej opty­malne pa­lety ko­lorów po­śred­nich. Inny wa­riant do­bie­rania ko­lo­ry­styki to zdanie się na przy­padek i lo­sowe wy­szu­ki­wanie naj­od­po­wied­niej­szej pa­lety ko­lorów (opcja Randomize).

Io­sart fi­refox
Roz­sze­rzenie dla prze­glą­darki in­ter­ne­towej Mo­zilla Fi­refox, które umieszcza na pasku stanu nie­wielki za­kra­placz ko­lorów. Wy­starczy na niego kliknąć, na­je­chać kur­sorem ce­low­nika na ob­szar z in­te­re­su­jącym nas ko­lorem i po­nownie kliknąć. Po­brana war­tość zo­stanie au­to­ma­tycznie sko­pio­wana do schowka w usta­lonym wcze­śniej w opcjach sche­macie roz­po­zna­wania ko­lorów RGB lub HEX. War­tości ko­lorów po­ka­zy­wane są także na bie­żąco na pasku stanu w czasie prze­su­wania kur­sorem ce­low­nika po ob­szarze strony.

Kuler to jeden z naj­le­piej roz­bu­do­wa­nych in­ter­ne­to­wych ser­wisów do skła­dania ko­lo­ry­stycz­nych palet. Sze­roki wa­chlarz usta­wień i trochę nie­ty­powy in­ter­fejs mogą jednak przy­spa­rzać użyt­kow­nikom nieco pro­blemów z ob­sługą. Prze­śledźmy zatem na pro­stym przy­kła­dzie ko­lejne etapy przy­go­to­wy­wania pa­lety i eks­por­to­wania jej do pro­gramu graficznego.

Aby można było wy­eks­por­tować na ze­wnątrz przy­go­to­waną pa­letę, lub sko­piować którąś z pu­blicznie do­stęp­nych na­leży utwo­rzyć w ser­wisie własne konto. Po otwarciu strony głównej (http://​kuler​.adobe​.com), szu­kamy w prawym górnym rogu po­le­cenia „Re­gi­ster” i prze­cho­dzimy przez ko­lejne etapy re­je­stracji. Mając już ak­tywne konto, lo­gu­jemy się na nie („Si­gnIn”), po czym kli­kamy na po­le­cenie „Create”. Do­myślnie w pierw­szej ko­lej­ności otwiera się kre­ator skła­dania pa­lety na pod­stawie wy­ty­czania tzw. ko­loru ba­zo­wego („Create From a Color”). Kolor ten można zde­fi­niować po­dając pre­cy­zyjne war­tości licz­bowe lub szes­nast­kowe w ta­beli wi­docznej pod próbką ko­loru, lub też ma­ni­pu­lując do­stęp­nymi wyżej su­wa­kami. Po usta­leniu pod­sta­wowej barwy mo­żemy przy­stąpić do skła­dania pa­lety ko­lorów po­śred­nich. Kuler ma zde­fi­nio­wa­nych kilka sche­ma­tycz­nych wzorców do­pa­so­wy­wania, z któ­rych każdy ge­ne­ruje pa­letę we­dług nieco in­nych za­łożeń: Ana­lo­gous, Mo­no­chro­matic, Triad, Com­ple­men­tary, Com­pound, Shades, Cu­stom. Uzy­skane wy­niki na po­szcze­gól­nych prób­kach można jeszcze in­dy­wi­du­alnie mo­dy­fi­kować przy po­mocy su­waków. Jeśli oce­nimy, że uzy­skana pa­leta nam od­po­wiada, opi­su­jemy ją ja­kimś ty­tułem i po­le­ce­niem „Save” za­pi­su­jemy w swoim pro­filu. Serwis au­to­ma­tycznie prze­nosi nas do sekcji „My­Kuler, Themes”, skąd mo­żemy za­rzą­dzać wszyst­kimi za­pi­sa­nymi pa­le­tami: re­edy­tować pa­letę, usunąć ją z pro­filu lub sko­piować na dysk. Wy­bie­rając to ostatnie po­le­cenie, za­pi­su­jemy profil pa­lety na kom­pu­terze w for­macie pliku .ASE. Plik ten, można na­stępnie za­im­por­tować do Pho­to­shopa, Il­lu­stra­tora lub pro­gramu In­De­sign, a wy­ko­rzy­stując ze­wnętrzne roz­sze­rzenia także do Flasha i Dreamweavera.

So­ft­de­sign Studio

Ar­tykuł po­chodzi z ser­wisu www​.Ar​telis​.pl