Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Photo edition online

Filed Under (Grafika) by admin on 05-08-2010

Tagged Under :

Do tekstu czasem trzeba dodać gra­fikę, co może wiązać się z mniejszą lub większą ob­róbką w pro­gramie gra­ficznym. Wia­domo, że pro­fe­sjo­nalnym pro­gramem do ta­kiej ob­róbki jest pho­to­shop firmy adobe. Jest on jednak drogi, ale jest w in­ter­necie do­stępne dar­mowe na­rzę­dzie i to w do­datku on­line, czyli nie trzeba nic in­sta­lować na swoim kom­pu­terze oraz w pol­skiej wersji ję­zy­kowej. Zo­bacz i prze­konaj się sam kli­kając tutaj.

Generator tekstu

Filed Under (Fonty) by admin on 15-07-2010

Tagged Under : ,

I oto ko­lejne cie­kawe na­rzę­dzie, tym razem bardzo przy­datne do two­rzenia stron in­ter­ne­to­wych. Cool text jest ge­ne­ra­torem tekstu, który w nie­zwykle prosty sposób po­zwala uzy­skać cie­kawe efekty gra­ficzne. Wy­starczy wy­brać wzór, na­stępnie do­brać font a resztę zrobi generator.

  http://​co​ol​text​.com/

Kolor a czytelność tekstu

Filed Under (Kolory) by admin on 08-07-2010

Tagged Under : , , ,

Pod­sta­wowa sprawa w ty­po­grafii to czy­tel­ność tekstu. Wy­znacz­ni­kiem czy­tel­ności jest po prostu łatwość w jego przy­swo­jeniu. Tym wła­śnie kie­ru­jemy się przy do­borze czcionek, czy fontów, całym zresztą pro­cesie składu i łamania tek­stów. Od­po­wiednie światło, mar­gi­nesy i wła­śnie dobór ko­lorów to aspekty ważne w typografii.

Kiedyś tekst, książka była wy­dru­ko­wana na białym tle czarnym ko­lorem czcionek i sprawa była prosta. Wraz z otwar­ciem rynku w la­tach 90 za­częły coraz bar­dziej po­ja­wiać się ko­lo­rowe pu­bli­kacje przy­cią­ga­jące swoją es­te­tyką wzrok czytelników.

Spo­sobem na osią­gnięcie jak naj­lep­szego re­zul­tatu w do­borze czcionek jest dobór kon­trastu. Zresztą nie tylko czcionek, bo kon­trast ko­lorów wy­ko­rzy­stuje się także przy two­rzeniu stron, ba­nerów, wszel­kich reklam

W in­ter­necie mamy cie­kawe na­rzę­dzia do za­rzą­dzania ko­lo­rami, oto nie­które godne uwagi:

  co­lor­sche­me­de­si­gner
  Na­rzę­dzie po­zwala nam po­eks­pe­ry­men­tować z ko­lo­rami. Tu mo­żemy wy­brać m.in kontrast

  http://​co​lor​sche​me​de​si​gner​.com/​p​r​e​v​i​o​u​s​/​c​o​l​o​r​s​c​h​e​m​e​2​/​i​n​d​e​x​-​e​n​.html

  http://​co​lor​sche​me​de​si​gner​.com/

  Pod­gląd ko­lorów dla ca­łych akapitów

  http://​gmaz​zo​cato​.al​te​rvista​.org/​c​o​l​o​r​w​h​e​e​l​/​w​h​e​e​l.php

  Na­rzę­dzie do zmiany RGB w kod do okre­ślenia na stronę www

  http://​www​.de​fen​ce​me​cha​nism​.com/​c​olor/

  Cie­kawe na­rzę­dzie do po­bie­rania ko­lorów ze zdjęć

  http://​www​.de​graeve​.com/​c​o​l​o​r​-​p​a​l​ette/

Typetester — tester fontów

Filed Under (Fonty) by admin on 15-06-2010

Tagged Under :

Cie­kawym na­rzę­dziem dla ty­po­grafów i nie tylko może być ty­pe­te­ster. Po­zwala on po­równać ze sobą trzy różne fonty, przy któ­rych ręcznie mo­żemy ustalić takie pa­ra­metry jak: wy­so­kość, dłu­gość, sze­ro­kość fontu dla róż­nych jego wa­riantów (bolg, re­gular, italic, itp.) Naj­le­piej prze­te­stować go sa­memu ty­pe­te­ster